Våra tjänster

Vi har bred kompetens inom många ämnen och frågor kopplade till mångfalds- och inkluderingsfrågor. Vi matchar ert behov med våra kompetenser och skräddarsyr för att möta er där ni befinner er, oavsett om det gäller kortare insatser eller kartläggningar och längre processer. Kontakta oss för förutsättningslöst samtal, så matchar vi kompetens efter era behov. Vi är vana vid att lyssna in och möta skiftande förutsättningar och arbetsgivare.

Exempel på uppdrag
En organisation hade problem med jargong, härskartekniker och bristande mångfald. Deras önskemål var att på sikt öka mångfalden och komma till rätta med den interna kulturen och härskarteknikerna. Två konsulter träffade ledningsgruppen digitalt vid ett antal tillfällen och därefter hela personalgruppen för kunskapshöjande insatser. Konsulterna följde upp arbetet efter 4 månader och stöttade ledningsgruppen i att ta fram en handlingsplan med aktiva åtgärder.

Ett företag hade uttalat sig felaktigt i sak kring en diskrimineringsfråga i media vilket skapat behov av krishantering och fortbildning internt. Tre konsulter träffade management teamet och gjorde därefter fokusintervjuer med representanter från alla delar av organisationen och lämnade över en rapport med rekommendationer på åtgärder kopplat till förebyggande och främjande arbete.

En region med ett ESF-projekt behövda fortbilda styrgrupp i de horisontella principerna och två konsulter genomförde två digitala halvdagsworkshops.

En kulturinstitution önskade fortbildning kring etnisk diskriminering och rasism och tre konsulter höll två heltidsutbildningar med reflektionsuppgifter mellan tillfällena.

En ideell organisation önskade fortbildning om bemötande och inkludering kopplat till hbtqi frågor och en av våra konsulter ledde en halvdag med interaktiva reflektionsövningar.

Läs mer om våra konsulter här