Frågor & Svar

Navigera bland frågor och svar genom att klicka på dem.

Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell, i motsats till individuell, nivå.

Diskrimineringen kan bestå av informella normer eller av formella regler i samhället. Genom diskrimineringen blir en grupp – exempelvis kvinnor, män, svarta, transpersoner eller homosexuella – underordnad andra grupper. Strukturell diskriminering kan vara helt omedveten om den existerar på samhällsnivå.
 
Strukturer är regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden som präglar samhället och dess institutioner. Dessa strukturer kan utgöra hinder för minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske både avsiktligt och oavsiktligt.

Direktlänk till svaret

I diskrimineringslagen finns definitioner av diskriminering. De handlingar som är förbjudna är:

 • Direkt diskriminering. När en person direkt i den aktuella situationen särbehandlas negativt, och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

  Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringslagen.

 • Indirekt diskriminering. När en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund.

  Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara indirekt diskriminering eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst.

 • Trakasserier och sexuella trakasserier är två ytterligare former av diskriminering. Dessutom är det förbjudet att beordra någon att diskriminera och att utsätta någon som påtalat eller anmält diskriminering för olika typer av repressalier. Inom en del områden finns det ytterligare förbud.

Direktlänk till svaret

Likabehandling leder till mångfald. Ordet likabehandling betonar vilka möjligheter människor får som exempelvis vårdtagare, studenter eller arbetssökande.

Detta ord kan dock vara lite missvisande, eftersom likabehandling låter som att alla ska behandlas exakt lika. Men med likabehandling menas egentligen att människor ska ha lika villkor. Det kan i vissa fall kräva olika behandling, utifrån varje persons individuella förutsättningar.

Likabehandlingsarbete handlar ofta om att upprätta likabehandlings- eller mångfaldsplaner, för att förebygga och förhindra diskriminering. En modernare variant av likabehandling är att tala om hur vi inkluderar istället för att exkludera. Att ha en inkluderingsplan helt enkelt!

Direktlänk till svaret

Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhet som används i den svenska staten, utöver de aktiva åtgärder som krävs enligt diskrimineringslagstiftningen.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla områden och i alla verksamheter, i stället för att drivas som en enskild fråga. Det är statens utåtriktade verksamhet som står i fokus, inte interna strukturer eller personalens inbördes villkor (som regleras av diskrimineringslagen).

Även om jämställdhetsintegrering är något staten har beslutat att genomföra för just sin verksamhet på departement och myndigheter så finns det ingen som hindrar andra aktörer att inspireras av och arbeta med jämställdhetsintegrering. Egentligen är det just detta som behöver göras inom alla verksamheter där kraven och ambitionen är att personer ska bemötas som individer och få likvärdig service.

Direktlänk till svaret

”Men har du ingen humor?”
 ”Här är jargongen rå men hjärtlig.”
Vem bestämmer vad som är humor och vem definierar hjärtlig? Det är frågor som kan vara bra att ställa sig i ett likabehandlingsarbete.

 • Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

  Exempel: Upprepade kommentarer från övrig personal av rasistisk innebörd till en anställd, liksom ständiga ”skämt” om blonda kvinnor eller utfrysning av en ensam kvinna på en mansdominerad arbetsplats. I det första fallet blir det trakasserier på grund av etnicitet, i det andra fallet trakasserier på grund av kön.

 • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet.

  Exempel: Ovälkomna sexuella inviter är sexuella trakasserier. Detta oavsett om de ”bara” omfattar upprepade, påträngande samtal av sexuell natur eller även innebär kroppsberöring eller uttalade förslag på sexuella möten.

Direktlänk till svaret

Ord är både viktigt och oviktigt. Men det är genom ord vi kommunicerar i skrift och i tal. Ett ord som kan upplevas kränkande av en person kan upplevas befriande för någon annan.

Kunskap skapar trygghet och trygghet skapar respekt för olikheter. Vi tror på rena upplysningsföreläsningar där frågor, ord och begrepp vrids och vänds på. Många frågor har inget färdigt svar, men ett inkluderande förhållningssätt löser många dilemman.

Direktlänk till svaret

För det första finns det ingen enhetlig definition av begreppet mångfald. För det andra går mångfald inte att mäta, eftersom lagar förhindrar organisationer att upprätta register över vissa uppgifter om sina anställda, medlemmar eller medborgare. För det tredje är det mycket svårt att omvandla alla aspekter inom mångfaldsbegreppet till något meningsfullt.

Direktlänk till svaret

”Jag vill inte bli bemött, jag vill bli mött!”
”Jag är en kund eller patient – inte en nedsatt kund eller patient. Som kund är det min plånbok och inte min funktionalitet du som säljare ska vara intresserad av!”
Det är tankeväckande kommentarer inifrån funktionsrättsrörelsen.

Bemötandefrågor är viktiga inom alla branscher, från brandskydd och sjukvård till mobilförsäljning och it-support.

Inclusion Academy får många förfrågningar från verksamheter som vill utveckla sitt bemötande. Vi brukar börja med att fundera kring ordens betydelse för att sedan gå vidare till att skapa ett arbetssätt som präglas av service, kundfokus och inkludering.

Genom att tillsammans blanda olika erfarenheter kan vi hitta det som blir unikt för er.

Direktlänk till svaret