Sexuella trakasserier och makt - på jobbet

Sexuella trakasserier och makt - på jobbet
Utbildningen tar upp centrala begrepp kopplat till sexuella trakasserier, könsnormer & makt samt diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.

Hur påverkar normer, informell och formell makt hur vi har det på jobbet och hur kan vi känna oss stärkta att agera när andra beter sig olämpligt? Utgångspunkten är att mycket av exkludering på arbetsplatsen sker omedvetet och att kunskapshöjning, reflektion och övning kan bidra till att vi säkerställer att alla ska trivas på jobbet – inte bara några av oss.

Lärandemål
• Ökad kunskap och maktanalys om vad sexuella trakasserier är och vad lagen säger.
• Ökad reflexiv förmåga, självreflektion och mentaliseringsförmåga. Hur förhåller jag mig som individ till temat och vad kan jag göra om jag själv eller någon i min omgivning blir utsatt.
• Praktiska verktyg i att bemöta och hantera gränsöverträdelser i arbetsmiljön. Även verktyg att jobba med förebyggande med på gruppnivå.
 
Upplägg
• Introduktion: kortare reflektionsövning, genomgång av- samt syfte med utbildningen, varför vi bör jobba med frågorna samt kortare presentation av mig
• Kunskapshöjande föreläsning: vad är sexuella trakasserier och hur tenderar de att ta sig uttryck? Hur statistiken ut, vem tenderar att bli utsatt och vem utsätter - och hur påverkar formella och informella maktordningar? Föreläsningen innehåller kortare diskussionstillfällen där deltagarna får reflektera och ställa frågor. Föreläsningen innehåller även inslag kring vad diskrimineringslagen säger och vilka krav som finns på arbetsgivare att arbeta förebyggande med frågan.
• Workshop om sexuella trakasserier. Med utgångspunkt i en film eller olika case reder vi i hur sexuella trakasserier tar sig uttryck, var gränsen går och hur en kan agera om en blir utsatt eller någon i ens omgivning berättar om utsatthet.
• Kortare avslutning, summering och utvärdering

Målgrupp
Arbetsplatser, chefsgrupper, skyddsombud mfl Tidsåtgång
Från 60 minuter till 3,5 timmar Tillfället kan följas upp med chefsstöd, APT-övningar eller att stötta specifika arbetsgrupper med uttalade problem för att processleda förändringsarbeten.