Män och jämställdhet - hur könsnormer påverkar arbetsplatskulturen

Män och jämställdhet - hur könsnormer påverkar arbetsplatskulturen
Workshopen syftar att på ett lättillgängligt sätt redogöra för centrala begrepp kopplat till inkludering, arbetsplatskultur och jämställdhet - med särskilt fokus på män och maskulinitet

Dels för att påvisa hur dessa teman tenderar att påverka hur man har det på jobbet samt att bredda perspektiven och bidra till ökad samsyn.

Genom föreläsning, övningar, filmklipp och gruppdiskussioner lyfts både fallgropar och lösningar, och deltagarna ska även känna sig stärkta att agera när andra beter sig olämpligt. Utgångspunkten är att mycket av exkludering på arbetsplatsen sker omedvetet och att kunskapshöjning, reflektion och övning kan bidra till att vi säkerställer att alla ska trivas på jobbet – inte bara en del av oss

Centrala begrepp som utbildningen berör

• Jämställdhet, makt och normer
• Maskulinitetsnormer
• Homosocialitet, heterosocialitet och homosocialt begär
• Jargonger
• Inkludering och mångfald
• Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete
• Diskrimineringslagen