Jargong och språkbruk

Jargong och språkbruk
Hur hänger normer och jargong ihop med hur vi har det på jobbet?

Workshopen syftar till att bredda perspektiv och bidra till ökad samsyn hur vi tillsammans säkerställer att alla trivs på jobbet - inte bara några av oss. En önskad effekt är att fler av oss ska känna oss stärkta att agera när någon beter sig olämpligt.

Lärandemål: Ökad kunskap om normer, makt, jargonger och handlingsutrymmen.

• Ökad reflexiv förmåga, självreflektion och mentaliseringsförmåga. Hur förhåller jag mig som individ till dessa teman och hur påveras andra?
• Praktiska verktyg i att bemöta och hantera gränsöverträdelser i arbetsmiljön. Även verktyg att jobba med förebyggande med på gruppnivå.

Workshopen syftar att på ett lättillgängligt sätt redogöra för centrala begrepp kopplat till normer och makt, inkludering och jargonger. Dels för att påvisa hur dessa teman tenderar att påverka hur en har det på jobbet samt att generellt bredda perspektiven och bidra till ökad samsyn. Genom föreläsning, övningar, filmklipp och gruppdiskussioner lyfts både fallgropar och lösningar, och deltagarna ska även känna sig stärkta att agera när andra beter sig olämpligt. Utgångspunkten är att mycket av exkludering på arbetsplatsen sker omedvetet och att kunskapshöjning, reflektion och övning kan bidra till att vi säkerställer att alla ska trivas på jobbet – inte bara vissa.

Upplägg
Introduktion:
kortare reflektionsövning, genomgång av- samt syfte med utbildningen, varför vi bör jobba med frågorna samt kortare presentation av mig

• Kunskapshöjande föreläsning: vi reder ut centrala begrepp och syftet är att förstå hur normer påverkar oss olika beroende på vilka vi är. Denna del berör även diskrimineringslagen och aktiva åtgärder.

• Workshop om jargong, skämt, ironi och arbetsplatskultur/gemenskap: vad är jargong, och varför är den en så central del att prata om när det kommer till arbetsmiljön på jobbet? Vi diskuterar, tittar på filmklipp och reder ut framgångsfaktorer.

• Kortare avslutning, summering och utvärdering

Målgrupp
Personal och chefer oavsett bransch eller utbildningsnivå Tidsåtgång
3,5 timmar inklusive paus men kan anpassas