Direkt och indirekt diskriminering – vad är det?

I diskrimineringslagen finns definitioner av diskriminering. De handlingar som är förbjudna är:

  • Direkt diskriminering. När en person direkt i den aktuella situationen särbehandlas negativt, och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

    Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringslagen.

  • Indirekt diskriminering. När en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund.

    Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara indirekt diskriminering eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst.

  • Trakasserier och sexuella trakasserier är två ytterligare former av diskriminering. Dessutom är det förbjudet att beordra någon att diskriminera och att utsätta någon som påtalat eller anmält diskriminering för olika typer av repressalier. Inom en del områden finns det ytterligare förbud.