Frågor & Svar

Navigera bland frågor och svar genom att klicka på dem.

Strukturell diskriminering är diskriminering på strukturell, i motsats till individuell, nivå. Diskrimineringen kan bestå av informella normer eller av formella regler i samhället. Genom diskrimineringen blir en grupp – exempelvis kvinnor, män, svarta, transpersoner eller homosexuella  – underordnad en annan. Strukturell diskriminering kan vara helt omedveten den existerar på samhällsnivå.
 
Strukturer kan ses i regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller oavsiktligt.

Direktlänk till svaret

I diskrimineringslagen finns definitioner av diskriminering. De handlingar som är förbjudna är:

  • Direkt diskriminering är när en person direkt i den aktuella situationen negativt särbehandlas och missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel: Två homosexuella kvinnor pussade varandra på en restaurang och avvisades av det skälet från restaurangen, vilket inte hände heterosexuella par. Behandlingen ansågs vara direkt diskriminering enligt diskrimineringsförbudslagen.
  • Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund. Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst.
  • Trakasserier och sexuella trakasserier är två ytterligare former av diskriminering. Dessutom är det förbjudet att beordra någon att diskriminera och olika typer av repressalier mot en person som påtalat eller anmält en diskriminering är förbjudet. Inom en del områden finns det ytterligare förbud.

Direktlänk till svaret

Likabehandling leder till mångfald. Här betonas dock i ordet vilka möjligheter människor får som exempelvis vårdtagare, student eller arbetssökande. Ordet likabehandling kan dock vara lite missvisande då det låter som att det innebär att alla ska behandlas exakt lika, men det som man med begreppet vill understryka är istället att människor ska ha lika villkor. Det kan i vissa fall betyda olika behandling. Människor har olika förutsättningar för att kunna agera på lika villkor som andra. I praktiken utgörs likabehandlingsarbete ofta av upprättande av likabehandlings- eller mångfaldsplaner för att förebygga och förhindra diskriminering. En modernare variant är att tala om hur vi inkluderar istället för att undvika att exkludera, att ha en inkluderingsplan helt enkelt!

Direktlänk till svaret

Jämställdhetsintegrering är den strategi för jämställdhet som används i den svenska staten, utöver de aktiva åtgärder som krävs enligt diskrimineringslagstiftningen. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla samhällsområden och verksamheter i stället för att drivas som en enskild fråga. Det är alltså den utåtriktade verksamheten som står i fokus, inte organisationens interna strukturer eller personalens inbördes villkor som regleras av diskrimineringslagen. Även om detta är något staten beslutat att genomföra för just sin verksamhet på departement och myndigheter, så kan andra aktörer inspireras av och arbeta med jämställdhetsintegrering. Egentligen är det just detta som ska göras inom alla verksamheter där kraven och ambitionen är att personer ska bemötas som individer och få likvärdig service.

Direktlänk till svaret

Men har du ingen humor? Här är jargongen rå men hjärtlig. Vem bestämmer vad som är humor och vem definierar hjärtlig? Frågor som kan vara bra att ställa sig i ett likabehandlingsarbete.

  • Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Exempel: Upprepade kommentarer från övrig personal av rasistisk innebörd till en anställd kan anses vara trakasserier, liksom ständiga "skämt" om blonda kvinnor och utfrysning av en ensam kvinna på en manlig arbetsplats. I det första fallet blir det trakasserier på grund av etnicitet, i det andra trakasserier på grund av kön.
  • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker en persons värdighet. Exempel: Ovälkomna sexuella inviter är sexuella trakasserier, oavsett om de omfattar "bara" upprepade, påträngande samtal av sexuell natur eller även omfattar kroppsberöring eller uttalade förslag på sexuella möten.

Direktlänk till svaret

Ord är både viktigt och oviktigt. Men det är genom ord vi kommunicerar framför allt i skrift men även i tal. Det ord som kan upplevas kränkande av en person kan upplevas befriande för någon annan.

Pansexuell är för närvarande mitt eget favorit ord!

Jag tror på att kunskap skapar trygghet och att trygghet skapar kärlek. Många tycker inte om den hållningen men jag tror på rena upplysningsföreläsningar där frågor och begrepp vrids och vänds på. Många frågor har inget svar men ett inkluderande förhållningssätt löser många dilemman.

Direktlänk till svaret

För det första finns det ingen enhetlig definition av begreppet. För det andra går det inte att mäta då det finns lagar som inte till låter organisationer att föra register över vissa uppgifter om sina anställda, medlemmar eller medborgare och för det tredje är det mycket svårt att omvandla alla aspekter inom mångfaldsbegreppet till något meningsfyllt.

Direktlänk till svaret

Jag vill inte bli bemött jag vill bli mött! Är en vanlig kommentar inom funktionalitetsrörelsen. Jag är en kund eller patient – inte en nedsatt kund eller patient. Som kund är det ju min plånbok och inte min funktionalitet som du som säljare ska vara intresserad av! Bemötandefrågor är vanliga och förfrågningarna många inom detta område. Vi börjar med att fundera kring orden för att sedan gå vidare till ett service, kundfokuserat och inkluderande arbetssätt.  Inom alla olika branscher arbetas det med dessa frågor. Brandskydd, sjukvård, mobilförsäljning och it-support. Genom att tillsammans blanda olika erfarenheter kan vi hitta det som bli unikt för er.

Ofta tänker jag: Kärlek och respekt – ska det vara så svårt?

Läs gärna mer här där vi försökt att på ett enkelt sätt förklara vad intersektionalitet är.

Länk till Krokben

Direktlänk till svaret